Xóa sản phẩm

Cách 1: Xóa trực tiếp từ bên ngoài, sau khi đăng nhập

Bước 1: Chọn chuyên mục “sản phẩm”

Bước 2: Vào chi tiết sản phẩm cần chỉnh xóa

Bước 3: Chọn biểu tượng xóa ngay dưới ảnh sản phẩm

 

Bước 4: Xác nhận xóa sản phẩm

 

Bước 5: Chọn trạng thái phù hợp trước khi hoàn thành

Cách 2: Sửa sản phẩm từ phía bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần danh mục của cây danh mục dọc

Bước 3: Chọn chuyên mục con cần sửa sản phẩm

Bước 4: Sửa một sản phẩm bằng cách chọn biểu tượng sửa 

Bước 5: Xóa thông tin sản phẩm cũng như ảnh phù hợp bằng cách click vào biểu tượng 

Bước 6: Xác nhận lần cuối trước khi xóa

Bước 7: Chọn trạng thái phù hợp