Thêm sản phẩm

Cách 1: Thêm trực tiếp từ bên ngoài, sau khi đăng nhập

Bước 1: Chọn chuyên mục “sản phẩm”

 

Bước 2: Thêm sản phẩm mới bằng cách click vào biểu tượng 

Bước 3: Nhập thông tin, chọn chuyên mục cho sản phẩm và tải ảnh phù hợp với nội dung bài viết

Bước 4: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng 

Cách 2: Thêm từ bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần danh mục của cây danh mục dọc

Bước 3: Chọn chuyên mục con cần thêm sản phẩm

Bước 4: Thêm mới một sản phẩm bằng cách chọn biểu tượng thêm mới 

Bước 5: Nhập thông tin sản phẩm cũng như ảnh phù hợp

 

Bước 6: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng