Sửa sản phẩm

Cách 1: Thêm trực tiếp từ bên ngoài, sau khi đăng nhập

Bước 1: Chọn chuyên mục “sản phẩm”

Bước 2: Vào chi tiết sản phẩm cần chỉnh sửa

Bước 3: Chọn biểu tượng sửa  ngay dưới ảnh sản phẩm

 

Bước 4: Biên tập lại nội dung sản phẩm

Bước 5: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng 

Cách 2: Sửa sản phẩm từ phía bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần danh mục của cây danh mục dọc

Bước 3: Chọn chuyên mục con cần sửa sản phẩm

Bước 4: Sửa một sản phẩm bằng cách chọn biểu tượng sửa 

Bước 5: Sửa lại thông tin sản phẩm cũng như ảnh phù hợp

Bước 6: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng