Báo cáo

Cơ chế tính tiền và bồi hoàn tiền của Viettel Post với Viettel Telecom

Báo cáo tiền vận chuyển giữa các bên

Quản lý đơn hàng và các phiếu liên quan

Quy trình thanh toán có phí vận chuyển COD