Báo cáo
  08:42:00 13/04/2015
  Cơ chế tính tiền và bồi hoàn tiền của Viettel Post với Viettel Telecom

  Cơ chế tính tiền và bồi hoàn tiền của Viettel Post với Viettel Telecom

  Báo cáo tiền vận chuyển giữa các bên

  Quản lý đơn hàng và các phiếu liên quan

  Quy trình thanh toán có phí vận chuyển COD

Thông tin hỗ trợ

 • 19008098 nhánh 2