Thêm mới chuyên mục con

Sau khi đăng nhập, người dùng click vào biểu tượng danh mục  nằm ở bên tay trái màn hình

Ý nghĩa :

Chức năng này cho phép người quản trị thêm một chuyên mục con vào một chuyên mục cha

Thao tác :

Bước 1: Sau khi xuất hiện bảng danh mục như trên, chọn “thêm” 

Bước 2: Điền tên kèm theo thông tin sau đó chọn chuyên mục tương ứng.

Bước 3: Sau khi hoàn tất, chọn biểu tượng lưu