Sửa chuyên mục

Bước 1: Di chuột trực tiếp vào chuyên mục cần sửa  sau đó nhấp chuột vào biểu tượng cài đặt 

Bước 2: Thay đổi các thông tin cũ bằng thông tin mới

Bước 3: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng lưu