Xóa tài khoản

Bước 1: Click chuột trái vào mục “tài khoản”

Bước 2: Click vào “quản lý tài khoản”

Bước 3: Click vào biểu tượng xóa 

Bước 4: Xác nhận xóa tài khoản

Bước 5: Kết thúc bằng cách dồng ý hoặc hủy bỏ