Phân quyền người dùng

Phân quyền người dùng: dành cho những người đã có tài khoản trong hệ thống Viettel

Bước 1: Click chuột trái vào mục “tài khoản”

Bước 2: Click vào “phân quyền người dùng”

Bước 3: Thêm mới tài khoản bằng cách click vào biểu tượng thêm mới 

Bước 4: Điền tài khoản cần phân quyền và chọn quyền cho tài khoản

Bước 5: Kết thúc bằng cách click vào biểu tượng