Xem thông tin đơn hàng

Bước 1: Vào phần bán hàng của mục quản trị

Bước 2: Chọn mục quản lý đơn hàng

Bước 3: Xem danh sách đơn hàng

Bước 4: Xem chi tiết đơn hàng bằng cách click vào biểu tượng