Thêm mới đơn hàng

Bước 1: Vào phần bán hàng của mục quản trị

Bước 2: Chọn mục quản lý đơn hàng

Bước 3: Xem danh sách đơn hàng

Bước 4: Thêm mới đơn hàng bằng cách chọn biểu tượng 

Bước 5: Điền thông tin đơn hàng

Bước 6: Chọn biểu tượng  sau khi đã hoàn thành