Thêm tin tức

Cách 1: Thêm trực tiếp từ bên ngoài, sau khi đăng nhập

Bước 1: Chọn chuyên mục “tin tức”

Bước 2: Thêm tin tức mới bằng cách chọn 

Bước 3: Nhập thông tin và tải ảnh phù hợp với nội dung bài viết

Bạn có thể tải ảnh, nhúng video youtube…vào nội dung chi tiết của bài viết.

Bước 4: Sau khi hoàn thành chọn biểu tượng “lưu lại”

Cách 2: Thêm từ bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần nội dung của cây danh mục dọc

Bước 3: Thêm mới một bài viết bằng cách chọn biểu tượng thêm mới 

Bước 4: Biên tập nội dung bài viết mới và chọn chuyên mục phù hợp

Bước 5: Chọn trạng thái phù hợp cho bài viết vừa biên tập nội dung