Sửa tin tức

Cách 1: Sửa trực tiếp ngoài trang chủ

Bước 1: Sau khi đăng nhập, vào chuyên mục cần chỉnh sửa

Bước 2: Vào chi tiết bài viết cần chỉnh sửa

Bước 3: Chọn biểu tượng sửa  ngay dưới chân bài viết

Bước 4: Biên tập lại nội dung bài viết

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, lưu lại trạng thái phù hợp

Cách 2: Sửa từ bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần nội dung của cây danh mục dọc

Bước 3: Chọn chuyên mục con quản lý tin tức 

Bước 4: Chọn bài viết cần chỉnh sửa bằng cách click vào biểu tượng sửa  của chính bài viết

Bước 5: Biên tập lại nội dung cần chỉnh sửa

Bước 6: Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, lưu lại trạng thái phù hợp