Thư viện ảnh

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Chọn đúng chuyên mục thư viện ảnh 

Bước 3: Kéo mục thư viện ảnh vào đúng vùng chọn