HTML Template

Bước 1: Sau khi đăng nhập click vào biểu tượng “Kéo thả văn bản” 

Bước 2: Hiển thị tất cả mẫu văn bản cần kéo thêm vào giao diện

Bước 3: Bạn có quyền chọn mẫu văn bản phân loại theo dạng “văn bản”, “bán hàng”, “liên hệ”

Dạng văn bản

Dạng bán hàng

Dạng liên hệ

Bước 3: Kéo một nội dung ra ngoài giao diện bằng cách đưa chuột vào nội dung phù hợp

Bước 4: Đưa vào đúng vùng chọn

Bước 5: Chỉnh sửa nội dung bài viết bằng cách click 2 lần vào đúng vùng dữ liệu người dùng vừa kéo ra.

Bước 6: Sửa nội dung bằng cách dán mới hoặc viết trực tiếp. Để sửa ảnh, người dùng tiếp tục click 2 lần vào ảnh.

Bước 7: Chọn “Tải lên” để tiếp tục tải ảnh từ máy tính lên website

Bước 8: Click chuột vào “Add an image” để tải ảnh

Bước 9: Chọn kích thước ảnh phù hợp

Bước 10: Chọn lưu lại  để kết thúc hoặc chọn nút X để hủy