Chân trang (footer)

Là nơi hiển thị những thông tin cơ bản của chủ thể website, ta có thể thay đổi được những nội dung này:

Thay đổi nội dung của Footer

Bước 1: Click vào nút sửa Footer để sửa nội dung:

 

 
  Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Sửa Footer.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Sửa nội dung và lưu lại: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Thay nội dung footer.PNG

  Cấu hình chức năng cho Footer (nâng cao)

Bước 1: Click vào nút Cấu hình giao diện của chức năng Footer:

 

 

 

 

 

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Cấu hình giao diện footer.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Bảng cấu hình giao diện hiện ra, ta có thể tùy biến cấu hình giao diện cho Footer bằng các thuộc tính cho sẵn

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Bảng cấu hình Footer.PNG