Bố cục hiển thị cột

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Chọn đúng chuyên mục cột 

Bước 3: Kéo đúng mục cột vào vùng chọn

Bước 4: Chọn bố cục hiển thị: một cột, hai cột, …

Bước 5: Chọn tab cấu hình để chọn cấu hình phù hợp

Bước 6: Sau khi hoàn thành chọn “lưu lại”