Banner Popup

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Chọn đúng chuyên mục banner popup 

Bước 3: Kéo mục Banner popup vào đúng vùng chọn

Bước 4: Tải ảnh, kích thước, đường dẫn theo hướng dẫn

Bước 5: Sau khi hoàn thành chọn lưu lại để xác nhận