Thống kê tồn kho

Trên màn hình trang quản trị ta lựa chọn

            Bước 1: Click chọn Bán hàng

              

            Bước 2: Click chọn mục thống kê báo cáo

            Bước 3: Click chọn mục tồn kho                 

Màn hình tồn kho sẽ thể hiện:

      

Trên màn hình thể hiện các thông số sau:

  1. Thống kê tồn kho theo ngày, tháng, tuần…
  2. Ngày báo cáo tồn kho
  3. Biểu đồ thể hiện tồn kho(VND)
  4. Thống kê tồn kho theo ngày