Thống kê đơn hàng trả lại

Để nắm bắt thống kê đơn hàng trả lại ta làm theo các bước

            Bước 1: chọn thống kê báo cáo

            Bước 2: Chọn mục đơn hàng trả lại

Màn hình giao diện sẽ như sau:

 

Trên màn hình ta có thể nắm bắt các thông tin

  • thống kê đơn hàng trả lại theo ngày, tuần, tháng này, tháng trước.
  • Trên màn hình sẽ hiển thị: các thông số của các đơn hàng trả lại: