Sao lưu giao diện

Hướng dẫn sao lưu giao diện:

            Trên màn hình Trang chủ:

 

Bước 1: Click chọn mục:  màn hình trang chủ hiển thị:

 

 

 

Bước 2: Chọn mục  để thực hiện sao lưu giao diện. màn hình sẽ hiển thị

 

Lưu ý: Việc sao lưu chỉ thành công khi có biểu tượng:  ở góc phải trên màn hình.

Hướng dẫn phục hồi giao diện:

            Trên màn hình trang chủ

Bước 1: Click chọn mục:  màn hình trang chủ hiển thị:

 

Bước 2:  Click chọn mục phục hồi dữ liệu:   Màn hình sẽ hiển thị

 

 

Bước 3: Click chọn  Như vậy việc phục hồi giao diện đã thành công.