Quản lý liên hệ

Xem thông tin liên hệ

Bước 1: Click vào mục bán hàng

   

Bước 2: Tiếp tục click vào mục liên hệ: Màn hình bên phải hiện thị thông tin các liên hệ

 

 

Một số kí hiệu cần lưu ý:

 

Sửa liên hệ  và xóa liên hệ 

Lựa chọn xử lý:  hoặc  nếu chọn đã xử lý màn hình sẽ hiển thị

Bước 3: Lựa chọn trạng thái và nội dung phản hồi

Bước 4: Chọn trạng thái trước khi kết thúc

Sửa, xóa liên hệ

Thực hiện xóa liên hệ: trên màn hình ta lựa chọn  để xóa liên hệ

 

Thực hiện sửa liên hệ:

Bước 1: Chọn biểu tượng sửa:  

Để chỉnh sửa liên hệ ta làm như sau:

Chọn mục sửa

Bước 2: Chọn và thay đổi thông tin

Bước 3: Lựa chọn trạng thái trước khi kết thúc (Đăng hoặc hủy bỏ).