Quản lý hỗ trợ trực tuyến

Bước 1: Click mục nội dung

                    

Bước 2: Click mục hỗ trợ trực tuyến 

 

 

Sau khi click mục hỗ trợ trực tuyến sẽ hiển thị ra bảng dưới đây với một số lưu ý:

 

Để xóa thông tin hỗ trợ trực tuyến ta lựa chọn  

Hướng dẫn sửa thông tin tài khoản hỗ trợ trực tuyến

Bước 1: trên trang quản trị lựa chọn   màn hình sẽ hiển thị

Bước 2: điền đầy đủ thông tin trên form

Bước 3: Click chọn mục Đăng để lưu lại thông tin

Hướng dẫn thêm tài khoản hỗ trợ trực tuyến:

Bước 1: Trên màn hình trang chủ ta lựa chọn mục: 

Màn hình trang quản trị sẽ hiển thị

Bước 2: điền đầy đủ các thuộc tính trên giao diện

Bước 3: chọn mục đăng  để lưu việc thêm hỗ trợ trực tuyến