Quản lý đối tác

Bước 1: Chọn mục danh mục:

                

 

            Bước 2: Chọn mục dữ liệu riêng: 

 

            Bước 3: chọn mục đối tác:  

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đối tác:

     

 

 

Để xóa thông tin đối tác ta lựa chọn  

 

 

Hướng dẫn sửa thông tin đối tác

            Bước 1: ta chọn mục  màn hình sẽ hiển thị thông tin sửa đối tác   

 

Bước 2: Điền đầy đủ các nội dung

Bước 3: Click mục đăng để đưa thông tin đối tác lên Website

 

Hướng dẫn thêm mới đối tác:

Trên màn hình trang quản trị:

Bước 1: Để thêm mới ta chọn mục:  

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin đối tác

Bước 3: Chọn mục đăng  để lưu thông tin đối tác