Khuyến mại

Chỉnh sửa mã khuyến mại:  giao diện trang chủ thể hiện:

Bước 1: Chọn mục khuyến mại

Bước 2: Chọn mã khuyến mại

Bước 3:  Điền thông tin mã khuyến mại thể hiện trên mục 3.

Bước 4: Lưu khuyến mại