Chương trình khuyến mại

Chỉnh sửa thẻ giảm giá

Trên giao diện trang quản trị:

            Bước 1: Click chọn mục: 

            Bước 2: Chọn mục khuyến mại: 

            Bước 3: Chọn mục thẻ khuyến mại: 

 

Màn hình trang quản trị hiển thị thông tin danh sách các phiếu giảm giá:

 

Để thay đổi thông tin phiếu giảm giá ta có các lựa chọn sau:

  • Chọn  để xóa phiếu giảm giá
  • Chọn  hoặc  để đưa quảng cáo lên, xuống
  • Chọn  để thực hiện sửa thông tin khuyến mại:

Hướng dẫn sửa thông tin khuyến mại

            Bước 1: chọn   mà hình trang quản trị sẽ hiển thị 

 

Bước 2: điền đầy đủ các thuộc tính trên

Bước 3:  Click chọn vào mục Lưu  để lưu mã khuyến mại.

Chương trình khuyến mại

Trên giao diện trang quản trị:

            Bước 1: Click chọn mục: Bán hàng

                

            Bước 2: Click chọn mục khuyến mại: 

            Bước 3: Click chọn mục chương trình khuyến mại: 

Giao diện trang quản trị sẽ thể hiện các chương trình khuyến mại:

Hướng dẫn xử lý các chương trình khuyến mại:

  • Để lựa chọn xóa chương trình khuyến mại ta Click chọn 
  • Để đưa lên hoặc xuống chương trình khuyến mại ta chọn  

Hướng dẫn sửa các chương trình khuyến mại

Trên giao diện trang quản trị:

           Bước 1: Chọn biểu tượng sửa: 

           Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong các mục

           Bước 3: Click  chọn  để lưu lại các chương trình khuyến mại