Quản lý tài khoản cá nhân

Truy cập vào http://id.shopone.com.vn/ , đăng nhập bằng Viettel ID đã đăng ký, dùng để xem nhanh các thông tin hoạt động của tài khoản:

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Trang tổng quan của tài khoản.png

Trang tổng quan tài khoản, có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn tại đây

 

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Trang profile.png

Trang profile cá nhân, bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân tại đây

 

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Sổ địa chỉ.png

Trang sổ địa chỉ giao hàng: ghi nhận những địa chỉ nhận hàng trong lịch sử mua hàng của bạn

 

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Quản lý đơn hàng.PNG

Trang quản lý các đơn hàng đã đặt mua từ hệ thống

 

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\quản lý trả hàng.PNG

Trang quản lý các đơn hàng đã trả lại