Thay đổi mật khẩu

B1: Vào trang Shopone.viettel.vn.

 

B2: Tại bảng đăng nhập chọn Đổi mật khẩu.

 

image

 

B3: Tại màn hình thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập mã bảo vệ.

 

image

 

B4: Chọn nút Cập nhật.