Tiền

 1.  
 2. Thu chi

   

   1. Thêm mới

    Giúp thống kê các khoản thu chi theo ngày, theo lý do thu/chi. B1: Vào Tiền => Chọn Thu chi

    image

     

    B2: Chọn Thêm mới, Tại bảng thêm mới nhập đầy đủ các thông tin: Số tiền Thu hoặc Chi, lý do Thu/Chi, tại sao?...

     

    image

    B3: Sau khi hoàn tất chọn Lưu

     

    image

     

   2. Tìm Kiếm

   

  Để xem lại số tiền của những lần Thu/Chi bạn dùng chức năng này B1: Điền số phiếu Thu/Chi, thời gian Thu/Chi, lý do…

  B2: Chọn Tìm Kiếm để xem thông tin

   

  B3: Để xem chi tiết thông tin chọn => Xem

   

  image

   

 3. Kết ca

   

  Khi hoàn tất phiên trực bán hàng của mình, nhân viên bán hàng sử dụng chức năng Kết ca để đóng phiên và bàn giao cho nhân viên khác.

   

  image

  B1: Vào phần Tiền => Chọn Kết ca

   

  image

   

  B2: Chọn Kết ca. Màn hình kết ca hiển thị các thông tin: Số tiền nhận từ ca trước, số tiền thu/ chi trong ca hiện tại…

   

  B3: Xem chi tiết 1 khoản thu/ chi nào đó, chọn Xem image. Sau khi xem chi tiết có thể tiến hành Trả hàng, In lại hóa đơn.

   

  image

   

  image

   

  B4: Tại màn hình hiển thị bảng kết ca => Chọn Lưu để hoàn tất, hoặc hủy bỏ nếu không muốn tiếp tục kết ca

   

  image

   

  Sau khi chọn Lưu, sau đó sẽ xuất hiện bảng thông báo kết ca thành công

   

  image

   

  image

 4. Lịch sử kết ca

   

  Giúp thống kê các phiên kết ca theo ngày, theo nhân viên B1: Vào phần Tiền => Chọn Lịch sử kết ca

  image

   

  B2: Chọn thời gian kết ca theo thời gian từ ngày/đến ngày, theo Nhân viên bán: admin hoặc thu ngân…

  B3: Chọn Tìm kiếm => Chọn image để xem thông rin chi tiết

   

  image

 5. Điều chỉnh tiền trong két

   

  Giúp điều chỉnh số tiền mặt thực tế trong két ứng với thực tế. B1: Chọn Tiền => Chọn Điều chỉnh tiền trong két

   

  image

   

  B2: Điều chỉnh số tiền trong cột Số tiền thực tế, nhập Lý do tại cột Mô tả  Chọn Lưu

   

   

  image

 6.