Bán hàng

Nhập mã sản phẩm để bán hàng bằng 2 cách sau:

 

Cách 1: Nhập mã hoặc tên sản phẩm trực tiếp

 

image

 

Cách 2: Chọn sản phẩm dựa vào danh mục sản phẩm B1: Chọn nhóm sản phẩm cụ thể

B2: Chọn sản phẩm

 

image