Thông tin chung

Mục đích: Hỗ trợ chủ địa điểm thay đổi các thông tin đã điền khi đăng ký tài khoản

B1: Chọn Cấu hình => Chọn Thông tin chung

B2: Tại bảng Thông tin cơ bản => Cập nhật, thay đổi các thông tin đã điền trước đó => Chọn xác nhận

 

B3: Màn hình sẽ hiện thông báo cập nhật thành công

 

image

 

image