Tài khoản

Mục đích: Hỗ trợ chủ địa điểm tạo và quản lý các tài khoản có quyền đăng nhập để thao tác trên hệ thống.

B1: Chọn Cấu hình => Chọn Tài khoản

 

image

 

B2: Chọn Thêm mới

 

B3: Nhập thông tin  Chọn Lưu lại

 

image

 

Lưu ý:

 

  • Quyền chủ chi nhánh: chỉ được phép gán quyền quản lý 1 chi nhánh. Các chức năng có thể sử dụng: bán hàng, kho hàng, khách hàng, cấu hình (dữ liệu chỉ giới hạn trong chi nhánh quản lý).

    Không được sử dụng chức năng gửi SMS và nạp tiền.

  • Quyền đại lý: được phép gán quyền quản lý nhiều chi nhánh. Các chức năng có thể sử dụng: bán hàng, kho hàng, khách hàng, cấu hình (dữ liệu chỉ giới hạn trong chi nhánh quản lý). Không được sử dụng chức năng gửi SMS và nạp tiền.