Quản lý mẫu

Mục đích: Tạo và lưu giữ nội dung tin nhắn đã gửi để gửi các chương trình nhắn tin lần sau người dùng không phải soạn lại nội dung tin nhắn.

B1: Chọn Cấu hình => Chọn Quản lý mẫu

 

B2: Chọn Thêm mới để tạo nội dung tin nhắn B3: Chọn ô Tác vụ để sửa, xóa tin mẫu

image