Lịch sử thêm mới KH

Mục đích: Để xem chi tiết số lượng danh sách Khách hàng upload thành công và số lượng danh sách thất bại

B1: Chọn Cấu hình => Chọn Lịch sử thêm KH

 

B2: Xem số lượng thêm mới KH thành công và thất bại là bao nhiêu. Tại danh sách thất bại Download file về để biết danh sách KH nào thất bại và nguyên nhân tại sao.

 

image