Chi nhánh

B1: Chọn Cấu hình => Chọn Chi nhánh

 

image

 

B2: Chọn Thêm mới điền các thông tin vào bảng Thêm mới Chi nhánh

sau đó lưu lại.

 

B3: Để sửa lại thông tin Chi nhánh vừa cập nhật vào ô Tác vụ

 

image